Ochrana osobních údajů
Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů dále jen GDPR.
 

Dovolte mi, abych vás informovala v souladu s čl. 13 GDPR, jak zpracovávám vaše osobní údaje a o vašich právech:

 

Správce osobních údajů
Jsem správcem osobních údajů na webu www.prochazkovalenka.cz

Určuji, jak budou vaše osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem.

Bc. Lenka Procházková, Žermanice 39, 73937  Žermanice IČ 74924371 

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
➤ poskytování služeb, plnění smlouvy
vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzů, dodání zboží, atd.).

➤ vedení účetnictví
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

➤ marketing - zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využívám za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, činím tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás mé novinky zajímají, a to po dobu existence mých stránek www.prochazkovalenka.cz, anebo do vašeho odhlášení z odběru mých obchodních sdělení (které je možné jedním kliknutím na konci každého emailu či jinou formou, ve které mi jasně oznámíte, že nechcete být dále příjemcem mých obchodní sdělení).

Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu existence mých stránek www.prochazkovalenka.cz , anebo do odvolání vašeho souhlasu. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

➤ pokročilý marketing na základě souhlasu
Pouze na základě vašeho souhlasu vám mohu zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu do odvolání vašeho souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím mých kontaktních údajů.

➤ fotografická dokumentace, reference, živé akce, workshopy 
Pouze na základě vašeho souhlasu mohu využít vaše fotografie, reference, zpětné vazby apod. a to do doby, než souhlas sami odvoláte. 

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedl jinak.

 

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů
Pokud jako správce zpracovávám Vaše osobní údaje, máte právo se na mne kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracovávám.

Máte-li pochybnosti o tom, že Vaše údaje zpracovávám v souladu se zákonem, můžete mne požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů. 

Máte právo podat také stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů - ÚOOÚ.

Vaše údaje získávám pouze na svých webových stránkách, přes formuláře s tlačítkem, kam vy osobně vyplníte svůj e-mail, případně jméno.

 

Ochrana a zabezpečení vašich údajů
S Vašimi osobními údaji, budu nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou  a evropskou legislativou.

Pro zpracování osobních údajů užívám automatizované i neautomatizované prostředky.

Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii. 

Osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje, a míře rizika zneužití.

Přijala jsem a budu udržovat technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů, a to v celém řetězci, od vložení vašeho e-mailu až po vymazání po vypršení souhlasu, nebo doby skladování údajů nutných pro splnění smlouvy, která plyne ze zákona. 
Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?
Osobní údaje, které zpracovávám jako správce i jako zpracovatel, mohu zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací.

Jiným subjektům je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností, a z důvodu splnění mých smluvních povinností (např. v případě zaslání fyzického produktu - např. knihy - na vámi zadanou adresu, musím předat vaší adresu dopravci, aby vám produkt mohl být doručen).

Ujišťuji vás, že mí spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Údaje nepředám ani do jiných zemí EU.
Prohlášení správce osobních údajů
Prohlašuji, že jako správce osobních údajů svých odběratelů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, a tedy že:

zpracovávám osobní údaje svých odběratelů pouze na základě souhlasu nebo zákonného právního titulu.
nepracuji s citlivými osobními údaji, tj. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, biometrický údaj,
splňuji informační povinnost vůči svým odběratelům podle zákona o ochraně osobních údajů,
umožňuji svým odběratelům výkon jejich práv podle zákona o ochraně osobních údajů,
plním veškeré další povinnosti správce osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů,
zavazuji se v rozesílce e-mailů zohlednit jakékoliv změny v evidenci osobních údajů svých odběratelů ve lhůtě nejpozději do 48 hodin od přijetí informace o změně.